Braw Consulting Anna Wysocka

O firmie

Oferujemy Państwu obsługę rachunkowo-księgową w zakresie:
 • Księgi Handlowe (pełna księgowość);
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów;
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • Karta podatkowa;
 • Deklaracje podatkowe CIT, PIT, VAT.
Usługi z zakresu kadr i płac:
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło;
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac;
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA;
 • Sporządzanie druków ZUS IWA;
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych;
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT – 11 , PIT – 8B);
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych;
 • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników;
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp;
 • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.
Usługi dodatkowe:
 • pomoc przy wyborze formy prawnej oraz sposobu opodatkowania dla podmiotów rozpoczynających i likwidujących działalność gospodarczą;
 • rejestrację firmy wraz z obsługą formalności (KRS, CEIDG, ZUS, US);
 • pomoc przy tworzeniu polityki rachunkowości (w jednostkach prowadzących pełną księgowość) czy wdrażaniu systemu obiegu dokumentów
 • przygotowanie regulaminu pracy;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS, NBP itp.;
 • reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej, także podczas kontroli;
 • pomoc w pozyskiwaniu dotacji z Urzędu Pracy;
 • rozliczanie dotacji podmiotowych i przedmiotowych;
 • organizacja badań lekarskich pracowników z zakresu medycyny pracy.